Per grazia ricevuta/Miracle à l'italienne (1971, N. Manfredi)